Advocatenkantoor Koen

VREEMDELINGENRECHT


Om als vreemdeling rechtmatig in Nederland te verblijven heeft u meestal een verblijfsvergunning nodig.


Advocatenkantoor Koen helpt bij  


* de aanvraag van een MVV,

* de aanvraag, wijziging of verlenging van een verblijfsvergunning,

* een procedure tegen de IND of

* advies over uw verblijfsvergunning bij echtscheiding.

In dat laatste geval moet u denken aan een wijziging in een vergunning voor voortgezet verblijf of

een vergunning wegens huiselijk geweld


Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van een MVV en

het wijzigen van een verblijfsvergunning na een echtscheiding


DE AANVRAAG VAN EEN MVV / VERBLIJFSVERGUNNING


Als er een verblijfsvergunning wordt aangevraagd, gaat het meestal om gezinsvorming.

Men volgt dan een zogenaamde ‘’toelating en verblijfprocedure’’.


Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen moeten de vreemdeling en de partner (referent) in Nederland aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste staan vermeld in artikel 16 VW:  


1. De vreemdeling moet in zijn eigen land een MVV (machtiging voorlopige verblijf) aanvragen.

De aanvraag kan niet door hem of haar in Nederland worden gedaan.


2. De vreemdeling moet geslaagd zijn voor het basisexamen inburgering. Dat examen wordt bij de Nederlandse ambassade in het buitenland afgelegd.

Sommige nationaliteiten zijn daarvan vrijgesteld en onder bepaalde voorwaarden kan van dat examen vrijstelling worden gevraagd.

Informatie over de cursus en het examen vindt u op www.naarnederland.nl.

Het zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’ is verkrijgbaar in 33 vreemde talen. Ieder pakket bevat de volgende onderdelen:

* dvd met de film Naar Nederland

* fotoboek Naar Nederland met audio-cd

* werkboek Naar Nederland, Nederlands voor anderstaligen met 4 audio-cd’s

* handleiding zelfstudie in het Nederlands met vertaling in de hulptaal (ook op audio-cd)

* woordenlijst in de hulptaal (ook op audio-cd)

* dvd met het digitale oefenprogramma

* inlogcode voor het online oefenprogramma


3. De uitslag van dat examen is 1 jaar geldig. Binnen die termijn moet de MVV worden aangevraagd (artikel 3.71a VB).


4. De vreemdeling mag geen strafblad hebben.


5. Als de vreemdeling bij een eerdere aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden of eerder illegaal in Nederland verbleef, wordt de aanvraag afgewezen.


6. De vreemdeling, of de persoon bij wie hij in Nederland gaat wonen moet in het algemeen over voldoende zelfstandige en duurzame middelen van bestaan beschikken. In de praktijk komt het er meestal op neer dat de persoon in Nederland op het moment van de aanvraag nog minimaal 12 maanden een salaris van bruto ruim € 1.578,00 per maand (zonder vakantiegeld) moet verdienen bij een werkgever.


Als u de aanvraag wil doen, kunt u een afspraak maken. Voor het invullen van de MVV aanvraag zijn de volgende gegevens nodig. Zodra u die heeft verzameld, kunt u een afspraak maken.

Van de vreemdeling:

1. De uitslag van het basisexamen inburgering in het buitenland,

2. De plaats waar het inburgeringsexamen is afgelegd,

3. Een handtekening onder de Intentieverklaring TBC onderzoek,

4. Een door de vreemdeling ingevulde en ondertekende  bijlage Antecedentenverklaring,

5. Van het paspoort van de vreemdeling, kleurenkopieën van pagina’s met reisstempels,

6. (Een kleurenkopie van) de gelegaliseerde huwelijksakte,

7. Het adres van de vreemdeling in het buitenland.


Van de referent in Nederland:

1. Een kleurenkopie van uw paspoort,

2. Een kopie van uw verblijfsvergunning,

3. Een kopie van uw arbeidsovereenkomst,

4. Een ingevulde werkgeversverklaring,

5. Loonstroken van de laatste 3 maanden.


VOORTGEZET VERBLIJF


Als u een verblijfsvergunning heeft onder de beperking ‘verblijf bij partner’ moet u bij een scheiding in actie komen,

want de IND kan uw verblijfsvergunning intrekken.  

Volgens het vreemdelingenrecht (artikel 19 en 18 Vreemdelingenwet) kan een vergunning worden ingetrokken als die niet langer beantwoordt aan het doel, of een voorschrift.  De IND neemt aan dat de gezinsband is verbroken als het huwelijk feitelijk of juridisch is verbroken (VC B7/3.1.5). Dat is het geval als partners feitelijk niet meer samenwonen,

naar buiten verschillende adressen voeren of niet meer staan ingeschreven op hetzelfde adres in de basisregistratie personen.


Dat uw pasje nog enige jaren recht op verblijf geeft doet er niet toe. De IND kan zelfs met terugwerkende kracht een vergunning intrekken, als men er achterkomt dat u gescheiden bent. Als u te lang wacht met het aanvragen van een wijziging, kan er zelfs een verblijfsgat ontstaan.


DAAROM KUNT U HET BESTE NOG VOOR DE SCHEIDING EEN ANDERE VERGUNNING AANVRAGEN


Een verblijfsvergunning wegens gezinshereniging of gezinsvorming kan gewijzigd worden in een zelfstandige verblijfsvergunning onder de beperking ‘niet-tijdelijk humanitair’ (dit heette vroeger ‘voortgezet verblijf’).

Die geeft u meer zekerheid. U bent bij  verlenging niet meer afhankelijk van het bestaan van een relatie.  

De IND kijkt ook niet meer naar het inkomen. Dat is bij verlenging vaak een probleem.


De vergunning ‘niet-tijdelijk humanitair’ / voortgezet verblijf kunt u ook tijdens het huwelijk al aanvragen!


De belangrijkste voorwaarden waar u aan dient te voldoen zijn:  

a. De vreemdeling had verblijf bij een partner met een niet-tijdelijk verblijfsrecht (artikel 3.5 VB), zoals een Nederlander, iemand met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, of iemand met een verblijfsvergunning met als doel wedertoelating of voortgezet verblijf en

b. de relatie heeft vijf jaar bestaan en de vreemdeling heeft vijf jaar aan de voorschriften van de verblijfsvergunning voldaan(voor Turkse onderdanen geldt een huwelijksperiode van 3 jaar op grond van artikel 3.51 lid 8 VB),

c. het inburgeringsexamen is behaald, of de vreemdeling is hiervan vrijgesteld of ontheven, en

d. er is gedurende vijf jaar geen reden geweest voor intrekking van de verblijfsvergunning.


HUISELIJK GEWELD


U heeft een verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf bij partner’ en u moet uw partner verlaten wegens geweld.

Dan komt u in actie om een andere verblijfsvergunning te verkrijgen.


Als het niet lukt om een vergunning wegens voortgezet verblijf aan te vragen, vraagt u als slachtoffer van huiselijk geweld een nieuwe vergunning aan. Dat is geregeld in de Vreemdelingencirculaire (B8/2.1).

U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:


1. er is sprake van (een reële dreiging van) huiselijk geweld;

2. het huiselijk geweld heeft geleid tot verbreking van de relatie;

3. het huiselijk geweld heeft geen relatie met eer(wraak);

4. het slachtoffer kan zich niet onttrekken aan het huiselijk geweld door vestiging in het land van herkomst; en

5. het slachtoffer komt niet op enige andere grond dan in deze paragraaf genoemd in aanmerking voor een verblijfsvergunning.


Het maakt niet uit wie tot verbreking van de relatie heeft besloten.


U MOET VOOR BEWIJSMATERIAAL ZORGEN


U kunt bij de IND het geweld bewijzen met:

1. een aangifte of mutatie van de politie, waaruit blijkt dat aannemelijk is dat het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden; óf

2. een recente verklaring van de politie of het OM dat vervolging tegen de dader is ingesteld.

3. in combinatie met recente medische informatie van de (vertrouwens)arts of een recente verklaring van een andere hulpverlener of recente gegevens over verblijf in de opvang of andere objectieve gegevens uit betrouwbare bron, waaruit voldoende blijkt dat het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden.