Advocatenkantoor Koen
 

Dienstverleningsvoorwaarden

Dienstverleningsvoorwaarden Advocatenkantoor Koen, versie 3.0 

1. Toepasselijkheid dienstverleningsvoorwaarden en toepasselijk recht 
Advocatenkantoor Koen is een eenmanszaak, gevestigd te Roosendaal. Deze dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verstrekte opdracht, (eventuele) aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, welke door of namens J. Koen als advocaat of als mediator h.o.d.n. Advocatenkantoor Koen (hierna ook te noemen ‘het kantoor’, ‘de advocaat’ of ‘de mediator’) of de daarvoor werkzame personen worden aanvaard. 
Voor het geval dat er bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld die (algemene) voorwaarden hanteren, worden de door die derden gebezigde voorwaarden geacht deel uit te maken van de overeenkomst van opdracht welke tussen het kantoor en de opdrachtgever is gesloten. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Informatie, communicatie, geheimhoudingsplicht en privacy 
De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken welke van belang is voor de behandeling van de zaak. De advocaat / mediator neemt een geheimhoudingsplicht in acht, behoudens een meldplicht welke voortvloeit uit de Wwft. De opdrachtgever ontvangt kopieën van belangrijke brieven en stukken. Alle (persoons-) gegevens van de opdrachtgever welke nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en de facturatie daarvan worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. In sommige gevallen maakt het kantoor gebruik van derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om softwareleveranciers. Dit zijn zogenaamde verwerkers. Het kantoor maakt met deze verwerkers afspraken om te garanderen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Na beëindiging van de zaak worden de gegevens 5 jaren bewaard.

3. Honorarium 
Tenzij een vast bedrag aan honorarium voor de werkzaamheden is bedongen wordt de tijd, welke met de werkzaamheden is gemoeid, aan de opdrachtgever in rekening gebracht, conform het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief. Reistijd wordt tegen de helft van dit tarief in rekening gebracht. Indien het btw tarief tussentijds wordt gewijzigd, worden de tarieven naar rato aangepast. 
De aan de zaak bestede tijd wordt in eenheden van zes minuten of een veelheid daarvan in rekening gebracht. Het gehanteerde tarief wordt jaarlijks per 1 januari met maximaal 3,5 procent geïndexeerd. 

4. Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand 
Ingeval de opdrachtgever over onvoldoende inkomsten en vermogen beschikt, kan bij de Raad voor Rechtsbijstand (‘de Raad’) een aanvraag worden gedaan voor een ‘toevoeging’ (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand). Na inwilliging van de aanvraag wordt het honorarium gedeeltelijk door de overheid vergoed. De mogelijkheid om daarvan gebruik te maken hangt mede af van de aard van de problematiek. In geval van een aanvraag dient de opdrachtgever de voor de aanvraag noodzakelijke informatie te verschaffen. 

5. Indien er een toevoeging wordt aangevraagd 
- verstrekt de belastingdienst op verzoek van de Raad met behulp van het burgerservice nummer de gegevens omtrent het inkomen en vermogen (indien van toepassing ook van de partner via diens burgerservice nummer); 
- controleert de Raad bij de gemeentelijke basis administratie de persoonsgegevens en het burgerservice nummer (indien van toepassing ook van de partner); 
- indien er sprake is van een vreemdelingennummer, controleert de Raad bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer; 
- worden de (verstrekte) gegevens opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad; 
kan het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot strafvervolging; 
- kan de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). 
Een toevoeging wordt door de Raad verstrekt voor één zaak c.q. procedure. Indien de opdrachtgever andere materie aan de advocaat voorlegt valt dit niet onder de eerder verstrekte toevoeging. Tenzij er een nieuwe toevoeging wordt verstrekt, dient de opdrachtgever de kosten te betalen, conform het gehanteerde uurtarief. 

6. De eigen bijdrage 
Bij de verstrekking van een toevoeging wordt door de Raad de hoogte van een te betalen ‘eigen bijdrage’ vastgesteld. Deze wordt door het kantoor aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

7. Afwijzing van de aanvraag of intrekking van de toevoeging 
Indien een toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of zodra de toevoeging zou kunnen worden ingetrokken dient de opdrachtgever het honorarium en de kosten volledig te voldoen conform de gehanteerde tarieven. Het kantoor behoudt zich het recht voor om aan de Raad de benodigde gegevens te verschaffen. 

8. Wijziging van de financiële situatie 
Indien er geen toevoeging is verstrekt, kan er wellicht (opnieuw) een aanvraag worden gedaan bij verslechtering van de financiële situatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de advocaat tijdig over relevante wijzigingen te informeren en uitdrukkelijk opdracht te geven tot het aanvragen van de toevoeging. 

9. Kosten 
Gemaakte kosten, zoals deurwaarderskosten, leges, griffierechten, et cetera worden door het kantoor als verschotten aan de opdrachtgever doorberekend. 

10. Voorschotnota 
Het kantoor behoudt zich het recht voor om voorschotten in rekening te brengen. 

11. Gevolgen van niet (tijdige) betaling van de declaratie(s) 
De werkzaamheden en kosten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, zonder dat een beroep op opschorting, korting of verrekening is toegestaan. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is met ingang van de dag waarop de betalingstermijn verstrijkt van rechtswege wettelijke rente verschuldigd. Verder zijn bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten berekend. 
Indien een rekening na zes weken nog niet is voldaan, kunnen alle werkzaamheden worden gestaakt. Indien een aflossingsregeling niet stipt wordt nageleefd kunnen de hiervoor vermelde termijnen zonder afwijking worden toegepast. 

12. Opschorting werkzaamheden en beëindiging opdracht 
Indien feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven is het kantoor gerechtigd op ieder moment de werkzaamheden op te schorten, dan wel de opdracht te beëindigen. Ook de opdrachtgever is op ieder moment gerechtigd de opdracht te beëindigen. Bij beëindiging is de opdrachtgever verplicht de openstaande nota’s en de nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten te voldoen. 

13. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de declaratie(s) 
Bij een opdracht van meerdere personen zijn alle opdrachtgevers op grond van artikel 7:407 lid 1 BW hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties, ongeacht de tenaamstelling van de declaraties. 

14. Vervaldatum vorderingen 
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever tegen het kantoor en / of de medewerkers kan inroepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

15. Beperking van aansprakelijkheid 
Het kantoor bedingt tegenover de opdrachtgever en overige belanghebbenden een beperking van de aansprakelijkheid voor eventueel veroorzaakte schade tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert, te vermeerderen met het te dragen eigen risico. 

16. Derdengelden 
Het kantoor heeft geen actieve stichting voor het beheer van derdengelden ter beschikking en kan om die reden geen derdengelden ontvangen. 

17. Archivering 
De opdrachtgever ontvangt op diens verzoek na beëindiging van de opdracht het volledige dossier. Na beëindiging van de zaak wordt het dossier 5 jaren bewaard. Het kantoor behoudt zich het recht voor om na verloop van deze termijn het dossier te vernietigen. 

18. Waarneming
In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of overlijden wordt de advocatenpraktijk waargenomen door mr R. Temmen te Bergen op Zoom en mr M. Steenbergen te Roosendaal.