Advocatenkantoor Koen
 

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons kantoor hebben. 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw dossier 
Indien u een opdracht aan het kantoor verstrekt, verwerkt de advocaat of mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van de aard van het geschil kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. 

Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten worden verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. 

Contact
Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). 

Analyse Websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw dossier
Het kantoor gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren. 

Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden.

Analyse websitebezoekers
De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw dossier
Wij bewaren uw dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, gedurende vijf jaar nadat het dossier gesloten is.

 Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. 

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die het kantoor verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van het kantoor de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft het kantoor een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. 

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.   

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
 
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. 

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.  

Privacy statement cameratoezicht 

Dit Privacy statement cameratoezicht geeft in aanvulling op het privacy statement specifiek weer hoe wij uw persoonsgegevens verwerken bij toepassing van cameratoezicht aan de buitenzijde van het kantoor aan de Boulevard 142 te Roosendaal.

Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De camera maakt herkenbare beelden van betrokkenen die het object betreden.

Wat is het doel van het cameratoezicht en de verwerking van persoonsgegevens?
De doeleinden voor het cameratoezicht zijn:
1 De bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen.
2 (Het ondersteunen van) de beveiliging van (de toegang tot) de het gebouw en terrein van het kantoor en het voorkomen van inbraak, diefstal en vandalisme.
3 De bewaking van zaken en informatie die zich in de het gebouw of op het terrein van het kantoor bevindt.
4 Het vastleggen van incidenten.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
Vastgelegde camerabeelden en gerelateerde persoonsgegevens kunnen onder andere worden gebruikt voor:
1 Het onderzoeken en afhandelen van (mogelijke) incidenten.
2 Het afhandelen van eventuele verzoeken, klachten en geschillen.
3 Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten.
4 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en verzoeken van bevoegde  overheidsinstanties.

Rechtmatigheid
De verwerking van persoonsgegevens middels cameratoezicht vindt plaats op grond van een gerechtvaardigd belang van het kantoor. Het kantoor dient haar bezittingen en personen te beveiligen tegen onrechtmatige handelingen in de ruimste zin des woords.
Cameratoezicht betekent dat personen die een locatie bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Hiermee wordt hun verblijfplaats op een bepaald moment bekend. Dit vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.
Het belang van het kantoor, namelijk het beveiligen van haar eigendommen en personen, wordt door het kantoor zwaarder gewogen dan het recht op privacy van de betrokkene.
De inbreuk op de privacy moet als gering worden beoordeeld omdat de bezoeker redelijkerwijs kan verwachten dat het kantoor haar objecten en personen beveiligt. Cameratoezicht op eigen terrein is een algemeen toegepast en maatschappelijk geaccepteerd beveiligingsmiddel.

Bewaartermijn
De camerabeelden worden gedurende maximaal 30 dagen bewaard.
In geval van incidenten worden de beelden langer bewaard en toegevoegd aan het proces verbaal en mogelijk verstrekt aan het bevoegd gezag voor opsporingsdoeleinden.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.